طراحی لوگو حرفه ایلوگو های نوعی نشانه های گرافیکی هستن که برای نمایش موضوع یک کمپانی به کار میروند