قیمت دستگاه تصفیه آب
دکتر واربورگ ( برنده ی جایزه نوبل شیمی ) می گوید :

به دلیل اسیدی شدن بدن ؛ گلبول های قرمز ، قادر به انتقال اکسیژن کافی به سلولها و دفع رادیکال های آزاد نمی باشند و در نتیجه...