بابت دیر جواب دادن شرمنده. (کار و بار خودم و سایت خیلی زیاده) بنر آماده بود ولی وقت گذاشتنش پیدا نمیشد.
بنر 468 متحرک
بنر 120 متحرک
بنر 120 ثابت